สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙   ร่วมให้การต้อนรับในโอกาส นายเพิ่มศักดิ์  สายสีทอง  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๘  เข้ารับตำแหน่งอฺธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  นายบุญชัย  วงษาพาณิชย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙  นายชัยยุทธ  วัชรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙  นายทวีศักดิ์  สุขชุ่ม  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘  นายวรวิทย์  จิรายุกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดี  ผู้พิพากษาภาค ๙  เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน และ นายสุชาติ  สุวินิจฉัย  ข้าราชการตุลาการ    เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙