สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙


สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา                       ราคากลางของงานปรับปรุงซ่อมแซมในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)


เอกสารแนบ