หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
รายชื่อบริษัทประกันผิดสัญญาไม่ชำระค่าปรับ 
นโยบายการบริหารงานของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  
กระดานถาม-ตอบ 
ประมวลภาพกิจกรรม  
แจ้งเวียนข่าวถึงแก่กรรม  
การจัดการความรู้(Km)  
หนังสือเวียนภายในภาค9  
รายงานการประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค9  
โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  
ข่าวศาลยุติธรรมภาค 9  
โปรแกรมสำหรับศาล  
ระบบสารสนเทศภาค 9 
ฎีกาเด่น  
ฎีกาความมั่นคง  
ผู้ดูแลระบบ 

ส่วนวิชาการงานบุคคล 
 

 

     
 
 
 
 
 

 
 
นายสุรเกียรติ อุทัยเชฎฐ์  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 

นางสาวปิยกุล   มาลาศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

นางสาวกานต์ชนก   ปิยเวช
นักทรัพยากรบุคคล  

นางสาวสินีนาถ   ระเบียบธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ

     

ส่วนวิชาการงานบุคคล  

                          ส่วนวิชาการงานบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

                     - ดำเนินงานด้านพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในระดับภาคโดยในทุกๆ ปี  สำนักงานศาลยุติธรรม  จะจัดสรรงบประมาณในลักษณะของงานโครงการให้กับภาค 9 สำหรับพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีศักยภาพหรือสรรถนะตามเป้าหมายขององค์กร และสามารถ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงกระแสโลกมาอย่างต่อเนื่อง   ดังนี้                             

    โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และผู้พิพากษา สมทบ ในสังกัดภาค  9   ซึ่งจะแยกการดำเนินงานออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ

                      1)   จัดส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรต่างๆ  โดยจะให้อำนาจศาลในสังกัดเป็นผู้พิจารณาบุคคลและหลักสูตรที่เหมาะสม อันที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร ของแต่ละศาลในภาค   

                       2)  ภาคจะดำเนินการบริหารจัดการโครงการเอง  โดยแยกออกเป็น 3 โครงการย่อยตามประเภทของ บุคลากร คือ 
1)   โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการตุลาการ ศาลยุติธรรม
  
2)  โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรม   
3) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ

ซึ่งที่ผ่านมาภาคจะจัดทำแผนงาน และหลักสูตร ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับศาลในภาคตามความคิดเห็นร่วมกัน ของผู้บริหารศาลในภาคทั้ง 17 ศาล

                 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

                 -  โครงการฝึกอบรมและทบทวนการใช้อาวุธปืนสั้นและศิลปะป้องกันตัวโครงการนี้มีวัตถ ุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และศาลจังหวัดนาทวี ได้มีความรู้และทักษะในการใช้อาวุธปืนและศิลปะในการป้องกันตัวเมื่อเกิดภยันตราย

                - ประสานงานด้านการพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การคัดเลือกและจัดส่งข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม  ประสานงานด้านสถานที่ อำนวยความสะดวกผู้บริหารโครงการและทีมงานจากหน่วยงานส่วนกลางที่เดินทางมาจัดอบรมในพื้นที่

 บริหารโครงการที่หน่วยงานส่วนกลางมอบหมาย เช่น สำนักระงับข้อพิพาท สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  สำนักประธานศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ภาค 9  เป็นต้น

                ดำเนินการด้านทุนการศึกษา  ดังนี้

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ภาค 9  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับเป็น ทุนการ ศึกษา แก่บุคลากรในภาค โดยการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการใน สังกัดที่ขอรับทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท  และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552  มอบหมายให้ภาคพิจารณาจัดลำดับข้าราชการ ศาลยุติธรรม ในภาคที่ขอ รับทุนปริญญาตรี  ดำเนินการประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรใน ภาค 9 เพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ณ  ต่างประเทศ และดำเนินการเกี่ยวกับ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ของมูลนิธิรพีสงขลา

     
ติดต่อ
ส่วนวิชาการงานบุคคล
   
โทร.074-321286 โทรสาร.074-440122 มหาดไทย
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 729