สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IXข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

66

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดอบรมหลักสูตร การประชุมที่มีประสิทธิภาพและเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มแผนปฏฺิบัติการ 60 และคำขอ 61
 1. แบบฟอร์มแผนปฏฺิบัติการ 60 และคำขอ 61

 2. แบบรายงานโครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยฯ
 3. แบบรายงานโครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยฯ

 4. แนวทางโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯปีงบประมาณ 2560
 5. โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯปีงบประมาณ 2560

 6. 4. แบบ 32 FormProject ปรับปรุง เมื่อ 13 มิ.ย. 60
 7. แบบฟอร์มแผนปฏฺิบัติการ 61 และคำขอ 64

 8. 3. แบบ 32 FormProject ปรับปรุง เมื่อ 13 มิ.ย. 60
 9. แบบฟอร์มแผนปฏฺิบัติการ 61 และคำขอ 64

 10. 2. แบบ 2 สรุปโครงการ
 11. แบบฟอร์มแผนปฏฺิบัติการ 61 และคำขอ 64

 12. 1. FormActionPlan 2561- 2564 (แผนยุทธศาสตร์ใหม่)
 13. แบบฟอร์มแผนปฏฺิบัติการ 61 และคำขอ 64

ประกาศ
  นโยบายอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
 1. นโยบายอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

เอกสารอื่นๆ
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานในภาค9
 1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานในภาค9