สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IXลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แจ้งเวียนบิดา-มารดาข้าราชการศาลยุติธรรมถึงแก่กรรม
ผลงานของภาคและศาลในสังกัด
ข่าวศาลในภาค 9
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

43

เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2561  เวลา  13.00  นาฬิกา   นายเลิศชัย   ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี  ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ” โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9   ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา  และสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
อ่านข่าว